Aplikuj do projektu Helping Hand III

Czy należy Pan/i do którejś z poniższych grup defaworyzowanych? Proszę zaznaczyć wszystkie, do których Pan/i należy.
Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? Prosimy o podanie kierunku i specjalności, uzyskanego stopnia oraz daty ukończenia studiów, a także o wymienienie w skrócie dodatkowych kursów i szkoleń, które uważa Pan/i za istotne w swojej karierze zawodowej.
more items
Doświadczenie zawodowe. Prosimy o opisanie w skrócie doświadczenia zawodowego (dat oraz pełnionych ról i wykonywanych obowiązków)
more items
Mowa Czytanie Pisanie Ojczysty język Operations
Mowa
Czytanie
Pisanie
Mowa Czytanie Pisanie Ojczysty język Operations
Mowa
Czytanie
Pisanie
Język Mowa Czytanie Pisanie Ojczysty język Operations
Mowa
Czytanie
Pisanie
more items
MS Word
MS Excel
MS Power Point
MS Outlook
Znajomość innych:
Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie Helping Hand
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż udział w projekcie nie jest jednoznaczny z gwarancją zatrudnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Udziału w Projekcie Helping Hand III, a wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Oświadczam, że upoważniam Fundację rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie, ul. W. Syrokomli 11/8 (30-102 Kraków) [„Fundacja Stella Virium”] do wykorzystania mojego wizerunku w działalności fundacji w związku z realizacją i promocją Projektu Helping Hand, a w szczególności do utrwalania, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu nagrań lub zdjęć zawierających mój wizerunek w związku z realizacją i promocją projektu Helping Hand II oraz do podawania do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Projekcie Helping Hand II we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjacho Projekcie Helping Hand II i jego wynikach, w tym publikowanie moich danych osobowychw innych mediach, które są autoryzowanymi przez Organizatora – Fundację Stella Virium – Partnerami Projektu Helping Hand II.   W związku z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oświadczam, że nie będę występował przeciwko Fundacji Stella Virium z żadnymi roszczeniami o charakterze majątkowym lub niemajątkowymi z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Rozwoju kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 11/8 (30-102 Kraków)[„Fundacja Stella Virium”] która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  ), Celem przetwarzania jest realizacją celów statutowych Fundacji Stella Virium, w tym w szczególności związanych z realizacją i promocją projektu Helping Hand. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych o niej danych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach szczególnych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.  Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe przetwarzane są przez  Fundację Stella Virium w celach statutowych Fundacji Stella Virium, w tym w szczególności związanych z realizacjąi promocją Projektu Helping Hand i mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z Fundacją Stella Virium przy realizacji Projektu, a także, iż jestem uprawniony/-a do dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a dane osobowe podaję dobrowolnie.